Sürdürülebilirlik Raporu


BELLIS DELUXE HOTEL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
   
 
Bellis Deluxe Hotel; insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmeyiz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz.

RAPOR HAKKINDA
BELLİS DELUXE HOTEL olarak, faaliyetlerimiz ve etkileri hakkında paydaşlarımızı şeffaf ve etkin bir şekilde
bilgilendirmek özel önem gösterdiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu doğrultuda senelik dönemlerle
yayınlamayı hedeflediğimiz sürdürülebilirlik raporları şeffaf ve hesap verebilir bir organizasyon olmak adına
yararlandığımız önemli bir araç konumunda olacaktır.

İş yaşamında faaliyet göstermeye başladığımız günden bu yana işimizin sürdürülebilirliği için hem sosyal, hem de
çevresel içerikli pek çok yatırım yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu ilk sürdürülebilirlik raporumuz ile ekonomik,
çevresel ve sosyal performansımızı çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve diğer paydaşlarımıza
aktarmayı hedefliyoruz. Bu raporda yer alan bilgiler, aksi belirtilmediği takdirde 1 Ocak 2017-31 01 Ekim 2017
tarihleri arasındaki performansımızı içeriyor.

Bu raporu hazırlama sürecinde kilit paydaşlarımızın şirketimizden sürdürülebilirlik çerçevesindeki beklentilerini
araştırmaya ve incelemeye başladık. Düzenli olarak hazırlamayı planladığımız bu raporu gelecekte de etkilerimizi
yönetmeye yönelik atacağımız adımları paylaşacağımız önemli bir iletişim aracı olarak görüyoruz.

2017 Sürdürülebilirlik Raporu;
• Şirketimizin çevresel, sosyal ve ekonomik performans değerlendirmesini,
• Bu performansı artırmak adına belirlenen hedefleri
• Bu hedeflere ulaşmak için izlenecek strateji ve süreci,
• Karşılaşılabilecek olası riskleri,
• Riskler için çözüm önerilerini,
• Ölçümlenen performans sonuçlarını içermektedir.
 
KURUMSAL PROFİLİMİZ

Biz kurulduğumuz ilk günden beri tatil denildiğinde akla gelen güneş, deniz ve kumdan daha fazlasını tatilcilerine  sunmaktayız.
TARİHÇEMİZ
1989 yılında ÇALIŞKAN KARDEŞLER TURİZM İŞLETMELERİ ve TİC. A.Ş. çatisi altında ANTALYA BELEK TURİZM MERKEZİ’NDE 1200 yataklı 5 yıldızlı CLUB HOTEL BELLİS olarak 1992 yılından itibaren turizm faaliyetlerine devam etmektedir.

VİZYONUMUZ
Bilgi toplumu ve küresel ekonomi koşullarında, yenilikçi yaklaşımları benimseyen ve uygulayan, faaliyet alanları içerisindeki sektörlerde, öncü konumlarda olmayı hedeflemiş şirketler topluluğundan birisi olmayı sürdürmek.
 
 
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM


Sürdürülebilir kalkınma, insan yaşamanın gereksinimleri ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında bir
denge kurularak, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir planlama
yapılmasını amaçlayan bütünsel bir yaklaşımı ifade etmektedir.

Daha iyi bir dünya için çevresel, ekonomik ve sosyal faktörlerin insan ve çevre yararına bir araya getirilmesi ile
ortaya çıkan “sürdürülebilirlik” kavramı Türkiye turizminde giderek daha fazla yer buluyor.

Küresel ölçekte değişim gösteren iklim koşulları, dünya ile birlikte Türkiye’de de artan oranda hissedilmektedir.
Kuraklık, sel felaketleri ve çok soğuk kış mevsimlerini yaşar duruma geldik. Hepsi dünyamızda bir şeylerin
değişmekte olduğunu işaret ediyor. Bu kapsamda çevreyi korumak, insanlığın geleceği açısından kilit önem
taşıyor. Tek bir işletmenin ve hatta bir bireyin bile çevreyi ve dolayısıyla dünyayı korumak adına alacağı
önlemler bu sürece katkı sağlayacak, yaşanabilir bir gezegenin sürdürülebilirliğine olanak tanıyacaktır.

Bu süreçte BELLİS DELUXE HOTEL olarak bizlere de büyük sorumluluklar düştüğünün bilincindeyiz. Günümüzde
şirketlerin paydaş kitlelerine olan sorumluluğuna dönüşmüş olan sürdürülebilirlik, bizler için bir yaklaşım
olmanın çok ötesinde faaliyetlerin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarının en önemli yapı taşlarından biri
olarak değerlendirilmektedir.

Ekonomik anlamda sürdürülebilirlik, şirketlerimizin ekonomik faaliyetlerinin devamlılığı için oluşturdukları
stratejilerin ve uygulamaların tümünü kapsamaktadır. Ekonomik sürdürülebilirlik, şirketimize katma değer
üretme taahhüdünü gerçekleştirmek amacı ile risk yönetimi uygulamaları geliştirmeyi, güçlü bir kurumsal
yapılanmayı hayata geçirmeyi ve mümkün olan en yüksek performansı sergilemeyi hedeflemektedir.

Son yıllarda işletmelerimizin en çok üzerinde durduğu konulardan bir diğeri de sürdürülebilirliğin çevresel
boyutudur. İşletme faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan çevresel
sürdürülebilirlik kapsamında işletmelerimiz, daha temiz bir dünya için artan oranda çaba sarf etmekte, çevreyi
işlerinin odağında konumlandırmaktadır.

Sürdürülebilirlik kavramı ile birlikte kurumsal sosyal sorumluluğun kapsamı da genişlemiştir. Sosyal açıdan
sürdürülebilirlik, çalışanlardan başlayarak faaliyet gösterilen toplumdaki tüm insanların hayatlarını iyileştirecek
ve onlara katkıda bulunacak projelerin geliştirmesi sürecinde işletmelerimize kılavuzluk etmektedir.

Özetle, sürdürülebilirlik “ekonomik, çevresel ve sosyal faaliyetlere odaklanılması suretiyle daha iyi bir dünya
için çalışmak” olarak tanımlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik kapsamında işletmelerimizin temel sorumlulukları;
• Geri dönüşüm ve yeniden kullanım fırsatlarını yaratmak ve değerlendirmek,
• Enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek, karbon salınımından dolayı oluşan olumsuz etkiyi minimize
etmek,
• Neden olunan her türlü çevresel etkiyi azaltmak,
• Üretim süreçleri ve faaliyetlerinde verimliliği artırmak temel noktalarında şekillenmektedir.

Ekonomik faktörlerin yükümlülüğü bununla da sınırlı değildir. Sürdürülebilirliğin temellerini oluşturan sosyal ve
ekonomik faktörler en az çevre kadar önem taşımaktadır. Sürdürülebilirlik, çalışanlara en uygun koşulların
sağlanmasından yaratılan katma değerin toplumla paylaşılmasına kadar geniş bir kapsama sahiptir.
 
TOPLUMA KATKIMIZ

BELLİS DELUXE HOTEL olarak topluluk olmanın değerlerimize sahip çıkarak sağlanabileceğinin bilincindeyiz.
Toplumsal sorumluluklarımızın farkındayız ve gönüllülük esasına dayalı toplumsal faaliyetlerimizi yıl içerisinde
personellerimizin de katılımı ile organize etmekteyiz.

TOPLULUK
Bölge Okulları
Bölgedeki okulları ziyaret ediyor ve öğretim yılı için ihtiyaçları öğreniyoruz. Bu kapsamda ihtiyaçlarını karşılayarak, okullarımıza destek oluyoruz


Kariyer Yönetimi
Turizm öğrencilerinin çalışma tecrübesi kazanmaları adına staj imkanı yaratıyoruz. Çalışan personellerimizi
eğitimlerle ve kariyer yönetimi programıyla destekliyoruz. Mümkün olduğunca kendi çalışanlarımızı
yetiştirerek, üst pozisyonlara kendi çalışanlarımızı yükseltmeyi ve birlikte büyümeyi amaçlıyoruz.