Politikalarımız


BELLİS DELUXE HOTEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI VE İLKELERİ 


BELLİS DELUXE HOTEL olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. BELLİS DELUXE HOTEL’in faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, "sağlığını koru, işini koru" sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.
Bu doğrultuda; İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
• İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
• İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
• Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
• İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de BELLİS DELUXE HOTEL’ in koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
• BELLİS DELUXE HOTEL’ i İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,
• Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
• Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.
Gıyas ŞAHİN
Genel Koordinatör


BELLİS DELUXE HOTEL KALİTE POLİTİKASI
 
Bellis Deluxe Hotel olarak
Müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için gerekli kalite yönetim sistemini kurar,  çalışanlarımızın firma amaç ve hedefleri ve kişisel gelişimleri doğrultusunda sürekli eğitimini sağlarız,
Misafirlerimize mevzuatlara uygun ürün ve hizmetlerin sunulmasında sürekli iyileştirme prensibiyle, sürdürülebilirliğin sağlanması için çalışmalar yaparız. Misafir memnuniyetini sağlamak için önce personel memnuniyetini sağlarız.
Misafir ve çalışanlarımız için güvenli ve hijyenik bir ortam yaratmak için tüm besin maddelerini dengeli ve yeter miktarda bulunduran fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz gıdalar sunarız
Gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için “Tarladan Çatala” prensibiyle; tedarikçi değerlendirmesinden başlayan tetkikleri, tesellümden ürün sunumuna kadar her aşamada etkin bir şekilde sürdürerek, gıda güvenliği ve hijyen standartlarını çalışan tüm personellimiz ile bilinçli olarak uygularız
İşletme olarak hijyen standartlarını sürekli olarak yükseltir ve bunun bir sistem olarak uygulanmasını sağlarız
Ülke ve bölge politikalarına, yasalara uyumlu çalışarak yeni yatırımlar yapar ve bulunduğumuz konumda lider olmayı hedefleriz.
Geçmiş bilgi ve tecrübesini günümüz bilgi ve teknoloji ile birleştirerek, rekabetçi işleme yöntemleri geliştirir ve kullanırız.
Ulusal ve Uluslararası tur operatörleri ve tedarikçilerimizle eşit koşullar sağlayarak, maximum karlılıkla, uyumlu ve iletişim halinde çalışmalarımızı sürdürürüz.
Açık ve şeffaf yönetim biçimimizi profesyonellik, dürüstlük, çalışkanlık, güvenirlik ilkelerimizle oluştururuz.

Gıyas ŞAHİN
Genel Koordinatör

 

 

 

BELLİS DELUXE HOTEL KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI VE İLKELERİ 
Bellis Deluxe Hotel; insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmeyiz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz.
Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:
1.  Bellis Deluxe Hotel olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz sektörde topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.
2. İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Bölge ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla çalışanlarımızı yerel halktan seçmeye özen gösteririz. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.
Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere bağlı kalarak müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarıyla beraber uluslararası sosyal sorumluluk konusundaki oluşumların (FLA,  ILO,  ETI) kurallarını takip ederiz ve bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma,  tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını taahhüt ederiz.
İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.
Çalışanlarımızın kaliteli ve başarılı bir yaşam sürmelerinde en önemli faktör olan “sağlıklarının korunmasına” katkıda bulunmak amacıyla rutin sağlık kontrollerini yapar, otel içi doktor hizmetlerinden yararlanmalarını sağlarız.
Bellis Deluxe Hotel olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.
Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlarız. Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olduğunun bilincindeyiz.
Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 16 yaşından küçük çalışan bulundurmamaya özen gösterir, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket ederiz.
Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunun bilincindeyiz.
Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını sağlarız.
Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı ve Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini sağlarız.
3. Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm şirketlerimiz faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.
İşletmemizden yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamasını bekleriz.
4. Bellis Deluxe Hotel olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde gelişimimiz için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.
5. Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında Bellis Deluxe Hotel standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen gösteririz. Tedarikçilerimizi mümkün olduğu seviyede yerel işletmecilerden seçmeye çalışırız.
Ekonomiyi ve toplumu desteklemek adına; Misafirler, tedarikçiler, yerel yönetimler ve yerel halk dâhil olmak üzere tüm paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarını anlamayı sağlar ve bu paydaşlarımız ile iletişimi geliştiririz.
6.  Türkiye’den ve diğer ülkelerden gelen misafirlerimizin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz. Yerel geleneklerimizi hazırladığımız özel organizasyonlarda tüm misafirlerimize yaşatmaya çalışırız.
Bu politika belgesinde yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulamaya aktarılır ve uygulamaların düzeyi ilgili birimlerce denetlenir. Sosyal sorumluluk uygulamalarında gösterdiğimiz başarıyı, performans değerlenmemizde önemli bir kriter olarak dikkate alırız. Bellis Deluxe Hotel olarak gerçekleştirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk aktivitelerini sosyal medya yayını ile paylaşırız.
Bellis Deluxe Hotel kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından başta Genel Koordinatör olmak üzere tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.
Bu politika belgesi, Bellis Deluxe Hotel’in daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımızla ve diğer tüm paydaşlarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.
Gıyas ŞAHİN
Genel Koordinatör

 

 ÇOCUK HAKLARINI KORUMA VE İSTİSMARIN ÖNLENMESİ POLİTİKASI

Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip
olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı
korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.

Çocuk istismarı, fiziksel ya da psikolojik olarak bir çocuğa bir yetişkin tarafından kötü
davranılmasıdır. Ayrıca çocuklara kötü muamele çocuk istismarı ile çoğu zaman eş anlam taşır.

Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarını şöyle tanımlar: "Çocuğun sağlığını, fiziksel ve
psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek
ya da bilmeyerek uygulanan tüm davranışlar çocuğa kötü muameledir.“

Politikamız gereği;

 0-12 yaş altı küçük çocuklarınızı odanızda yalnız bırakmamanızı,

 0-12 yaş altı çocuklarınızı havuzlarda ve sahilde yalnız bırakmamanızı,

 0-12 yaş altı küçük çocuklarınızın asansörlere yalnız binmelerine izin vermemenizi,

 Otelde yabancı kişilere çocuklarınızı teslim edip ,otel dışına çıkmamanızı,

 Mini clube teslim etmiş olduğunuz çocuklarınızı yine kendiniz teslim almanızı,

 18 yaş altı çocuklarınızın alkol kullanımına izin vermemenizi,

 Çocuk haklarına saygı göstermenizi,

 Çocuk ihmal ve istismarına yönelik davranışlarda bulunmamanızı,

 Çocuk haklarına ve istismarına yönelik aykırı davranışta bulunan kişileri yönetime
bildirmenizi,

Siz değerli misafirlerimizden ve çalışanlarımızdan rica ediyoruz.

Çocuk haklarını koruma konusunda ulusal ve uluslararası belirlenen kanunlar gereği
çocuk istismarının cezai yaptırımı ve hapis cezası vardır.